67 - Marvan L.+Holub J. - Balous V.+Strejček R.1117